četrtek, 05. januar 2012

Živalski zakoni 1.

Kot vzorni živaloljubci moramo poznati osnovne zakone o zaščiti živali in se ob srečanju z mučenjem pravilno odzvati.

Pred kratkim prijavljeno mučenje pri nas, na Bohorju. Psa sta bila odvzeta in odpeljana v zavetišče naslednji dan.

KAJ NAREDITI, KO SE SREČATE Z MUČENJEM ŽIVALI?

Vsak občan je po zakonu dolžan o zanemarjanju in mučenju živali obvestiti tri institucije. Moralno pa je zavezan tudi, da kršitelja obvesti sam – bodisi ustno ali pisno.

O kršitvi, zanemarjanju ali mučenju obvestite:
 • policijo na 113
 • veterinarsko inšpekcijo (tudi izven delovnega časa vam bodo na telefonski št. 112 dali številko dežurnega veterinarskega inšpektorja). 
 • Društvo za zaščito živali
Za zapuščene živali je po Zakonu o zaščiti živali pristojna lokalna skupnost.

Za ukrepanje (kazen) pa sta po istem zakonu, pristojna veterinarska inšpekcija ter policija – po Kazenskem zakoniku RS, člen 342.

Terenski ogledi potekajo izključno na podlagi prijav občanov!


Prijava mora vsebovati:
 • točen naslov kršitelja ter
 • objektiven opis stanja živali (v pomoč glejte strani Zakonodaja, Uporabne informacije)
Kot vložitelj prijave lahko zahtevate anonimnost, ki so vam jo pristojne institucije dolžne zagotoviti.


ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI

4.člen:
Mučenje živali je
 • vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje
 • nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali. 
7. člen
Skrbnik živali mora živali zagotoviti:
 • Bivališče, hrano, vodo in oskrbo na način, ki je glede na vrsto živali, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve primeren njenim fiziološkim in etološkim potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji;
 • svobodo gibanja, primerno živali glede na njeno vrsto, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve, ki preprečuje nepotrebno trpljenje;
 • dovolj prostora, če je privezana ali zaprta, glede na njene fiziološke in etološke potrebe v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji;
 • svetlobo, toploto, vlažnost, kroženje zraka, zračenje, koncentracijo plinov, higieno in intenzivnost hrupa v prostoru, kjer je žival, ki ustreza njeni vrsti in stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter predpisanim higienskim pogojem;
 • ločeno nastanitev nezdružljivih živali.
Skrbnik živali mora preprečevati napake v reji, ki povzročajo tehnopatije in motnje v obnašanju.

Če je opustitev iz prvega in drugega odstavka tega člena storjena naklepno in nastanejo posledice iz 4. člena tega zakona, se šteje, da gre za mučenje živali.

8. člen
Bolne, poškodovane in onemogle živali morajo biti takoj ustrezno oskrbljene.
Zagotovljena mora biti ustrezna ločena namestitev bolnih, poškodovanih ali onemoglih živali.
Vse rejne in hišne živali morajo biti vsaj enkrat dnevno pod rednim nadzorstvom oskrbovalcev.

15. člen
Prepovedana ravnanja so:
 • zbadanje živali, stiskanje, natezanje ali zvijanje delov telesa živali, obešanje, če ne gre za strokovne posege, udarjanje, potapljanje ali drugačno dušenje živali, metanje, suvanje ali namerno povoženje živali ter spolna zloraba živali;
 • izpostavljanje živali ognju, vročim, jedkim ali strupenim sredstvom ter drugim fizikalnim ali kemičnim učinkom v nasprotju z določbami tega zakona;
 • prisilno hranjenje, če to ni v zdravstvene ali v znanstveno-raziskovalne namene, puljenje perja živi perjadi, trganje rib s trnkov in druga podobna dejanja v nasprotju z določbami tega zakona;
 • streljanje živali ne glede na vrsto orožja oziroma strelne naprave, razen če gre za uplen v skladu s predpisi o lovstvu ali za omamo ali anastezijo nevarnih in drugih živali, povezanih z varstvom in zaščito ljudi in živali;
 • obmetavanje s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi, obmetavanje s kamenjem ali drugimi predmeti, nastavljanje pasti, razen tistih, ki živali usmrtijo v trenutku in so namenjene za usmrtitev gospodarsko škodljivih glodalcev, zank in limanic razen uporabe lovilnih naprav, ki živali ne poškodujejo;
 • organiziranje borb živali, uporaba živali za borbe, spodbujanje ter šolanje živali za borbo z drugo živaljo;
 • uporaba živih živali za hrano, vabo, lovno preizkušnjo ali jamarjenje; izjemoma je dopustna uporaba živih živali za hrano, če so pogoji približani pogojem v naravi;
 • preobremenjevanje živali, uporaba plemensko nezrelih živalih (premladih ali spolno nezrelih živali), onemogočanje potrebnega počitka, uporaba bolne, ranjene, poškodovane ali ustrahovane živali oziroma njeno fizično izkoriščanje, preobremenjevanje s tekom ob prometnem sredstvu ter vzpodbujanje živali s poživili (doping);
 • vzreja, vzgoja in šolanje na način in s pripomočki, ki živali povzročajo bolečine ali kako drugače škodijo njenemu zdravju;
 • preganjanje v naravnem ali urbanem okolju živečih živali in preganjanje s pogonom, strašenjem ali z nepotrebnim pregonom iz njihovih zavetišč ali gnezdišč; to ne velja za lovski pogon, brakado ali pritisk, če se izvede v skladu s predpisi o lovstvu, ter za izvajanje veterinarskih ukrepov;
 • lov na divjad v času lovopusta, lov na vodeče samice v času poleganja in dojenja mladičev ter neupravičena opustitev zasledovanja obstreljene divjadi;
 • namerna trajna ali začasna zapustitev živali;
 • krmljenje živali s snovjo, ki ji povzroča, trpljenje, poškodbe ali smrt;
 • izpustitev prostoživeče živali, ki je bila vzrejena s pomočjo človeka, v naravo, če ni pripravljena za preživetje v naravnem okolju;
 • lov divjadi z namenom gojenja v nasprotju s predpisi o lovstvu in ribištvu;
 • zadrževanje prostoživečih živali v neregistriranih živalskih vrtovih;
 • reja vretenčarjev, ki kažejo sami ali njihovi potomci dedne napake, ki povzročajo trpljenje živali; ta prepoved ne velja za rejo mutantov poskusnih živali, ki so potrebni za izvedbo določenih poskusov na živalih, če je takšna reja registrirana, ima odgovornega vodjo poskusa, je pod nadzorom in ima dovoljenje upravnega organa, pristojnega za veterinarstvo, v skladu s tem zakonom.
Če je ravnanje iz prvega odstavka tega člena storjena naklepno in zaradi tega nastanejo posledice iz 4. člena tega zakona, se šteje, da gre za mučenje živali.

ČE OPAZITE kakršnokoli KRŠENJE navedenih ZAKONOV, obvestite pristojne službe, lahko pa pišete tudi na popasjeblog@gmail.com

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI


vir: http://www.dzzz-posavje.org/

Ni komentarjev:

Priljubljene objave: